Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Tematické pracovní skupiny

Práce v tematických pracovních skupinách

Úkolem každé skupiny bude rozpracování strategických cílů a opatření (__) daných Strategií rozvoje Libereckého kraje 2006–2020 v PRLK 2014–2020 dle jednotné šablony. Jednání skupin se budou konat odděleně dle časových možností členů, minimálně v počtu 3 workshopů. Základní informace a postupy byly členům pracovních skupin představeny na úvodním jednání (3. června 2013, KÚ LK).

Práce ve skupinách bude řízena vybranou firmou specializovanou na facilitace a jednání v pracovních skupinách s využitím moderních technik a metod tak, aby činnost pracovních skupin byla efektivní, přínosná pro zúčastněné osoby a dospěla k jednoznačnému výstupu. Výstupy všech skupin zapracuje ORREP do nové verze PRLK 2014 - 2020.

Seznam tematických pracovních skupin

 • Podnikání a inovace, výzkum a vývoj
 • Cestovní ruch
 • Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost
 • Zdravotnictví, zdravý životní styl
 • Sociální služby
 • Kultura a památková péče
 • Bezpečnost obyvatel
 • Technická infrastruktura a ICT
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Rozvoj měst
 • Venkov a HSO
 • Veřejná správa, občanská společnost a rozvoj území
 • Sport

Opatření, kterými se jednotlivé pracovní skupiny budou zabývat jsou znázorněny v tabulce vazeb opatření na tematické pracovní skupiny (__), která je zároveň součástí projektového plánu (__)

 

Současné aktivity

Závěrečná konference

V úterý 5.listopadu 2013 od 15:00 hodin se v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediální sál, 3. patro) uskuteční závěrečné setkání členů všech pracovních skupin. Na programu jednání bude seznámení s návrhem nové verze všech opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020, která vznikala v jednotlivých pracovních skupinách a informace o dalším postupu prací na dokumentu.

Program závěrečné konference

 

 

Úvodní konference

V pondělí 3. června 2013 se v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo úvodní setkání členů všech pracovních skupin. Na programu jednání bylo seznámení se v jednotlivých skupinách, seznámení s postupem jednání a výstupy z pracovních skupin a další konktrétní informace včetně podrobného harmonogramu dalších jednání. 

Program úvodní konference

Prezentace:

Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni

Proč zpracováváme Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020?

Proč pracovní skupiny a co budou řešit?

Jak budeme pracovat v pracovních skupinách?

Kde najdeme důležité informace, kontakty? Kdy a kde budou pracovní skupiny zasedat?

 

Zápis

Prezenční listina

 

Seznam členů pracovních skupin

Abecední seznam členů (__) – seznam členů všech pracovních skupin srovnaný dle příjmení jednotlivých členů. Seznamy členů dle pracovních skupin lze nalézt v sekci každé pracovní skupiny

Harmonogram jednání pracovních skupin

 

Podklady a zajímavé materiály

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (__) – odkaz na aktualizovanou verzi Strategie rozvoje Libereckého kraje, základní strategický dokument Libereckého kraje

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 (__) – odkaz na zatím platný Program rozvoje Libereckého kraje, jehož nástupcem bude Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 (__) – monitoring programu rozvoje Libereckého kraje provádí odbor regionálního rozvoje a evropských projektů každým rokem. Pod tímto odkazem naleznete monitoringy od roku 2007 do 2011

Strategické a koncepční dokumenty Libereckého kraje (__) – seznam aktuálních koncepčních dokumentů Libereckého kraje, seřazených dle jednotlivých odborů krajského úřadu (pořizovatelů) včetně odkazů, kde lze tyto dokumenty nalézt

 

 

Kontakty na dotazy a připomínky

 

Lukáš Chmel

oddělení rozvojových koncepcí

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajský úřad Libereckého kraje

tel: 485 226 576, lukas.chmel@kraj-lbc.cz

 

RNDr. Ivana Pecháčková

vedoucí oddělení rozvojových koncepcí

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajský úřad Libereckého kraje

tel: 485 226 572, ivana.pechackova@kraj-lbc.cz

 

 Ing. Ivana Ptáčková

oddělení rozvojových koncepcí

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajský úřad Libereckého kraje

tel: 485 226 577, ivana.ptackova@kraj-lbc.cz

  

Mgr. Lenka Patočková

oddělení rozvojových koncepcí

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajský úřad Libereckého kraje

tel: 485 226 707, lenka.patockova@kraj-lbc.cz

 

 

Zpracovávám...