Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Dotace

2017

Pro rok 2017 byl otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje:

http://dotace.kraj-lbc.cz/

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují a které jsou již ukončené, a budou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich projekt zaměřen.

OBLAST PODPORY REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Název oblasti podpory

Regionální rozvoj

Správce oblasti podpory

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Počet programů v rámci oblasti podpory

6

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Podpora vybraných činností a aktivit v oblasti hospodářského a regionálního rozvoje, snižování regionálních disparit v území, obnovy a rozvoje venkova, inovačního potenciálu území, posílení absorpční kapacity území, podpora regionálních výrobců, uplatňování principů udržitelného rozvoje a podpora činnosti mateřských center.

 

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

  1. Program obnovy venkova

Obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově.

2.2 Regionální inovační program

Zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.

2.4 Příprava a administrace projektů

Posílení absorpční kapacitu subjektů v území při přípravě projektů financovatelných z evropských fondů a zkvalitnit administraci realizovaných projektů z evropských fondů.

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

2.6 Podpora místní agendy 21

Podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické a sociální.

2.7 Program na podporu činností mateřských center

 Podpora rozvoje občanské společnosti, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času ve městech a jejich blízkém zázemí. Prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – nabídka veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu, prevence sociálního vyloučení, podpora vícegeneračního soužití.

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

 Dne 20. 2. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 5. 2. 2015 jako zákon č. 24/2015 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo i k úpravě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Protože novelizované  zákony upravují ustanovení týkající se poskytování a schvalování dotací z rozpočtů územně samosprávných celků, byl  Statut Dotačního fondu Libereckého kraje zpracován v souladu s novými zákonnými požadavky.

Vypořádání připomínek z veřejného připomínkování Statutu DF LK

Shrnutí zásadních změn zákona č.250/2000 Sb.

Shrnutí zásadních změn zákona č.129/2000 Sb.

 

 

Veřejná podpora (__)

Nařízení EK 1998/2006 k veřejné podpoře (__)

Informace o přidělených podporách malého rozsahu (de minimis), které Vám byly poskytnuty v období od 1.1.2010, můžete nalézt ve veřejné části Centrálního registru podpor de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

Zpracovávám...