Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

2. REALIZACE, VYÚČTOVÁNÍ A ZMĚNY PROJEKTU

Pro PRŮBĚŽNÉ nebo ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ je připraven následující formulář:

Příloha smlouvy č.1 Průběžné/závěrečné vyúčtování

Vyúčtování je nutné vyplnit STROJOPISEM a se všemi přílohami doručit na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje (osobně nebo poštou na adresu: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, obálku označte Kotlíkové dotace v Libereckém kraji – neotevírat - vyúčtování). Nejzazší termín pro předložení závěrečného vyúčtování je do 12 měsíců od podání kompletní žádosti (datum je uveden ve smlouvě, Článek III. odst. 3.).

Registrační číslo projektu = čtyřmístné číslo ze Smlouvy (strana 2., článek I., ostavec 1.)

UPOZORNĚNÍ K VYÚČTOVÁNÍ

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.Číslo a název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008LIKVIDACE STARÉHO KOTLE

K vyúčtování je potřeba doložit originální doklad o likvidaci kotle ze sběrného dvora nebo výkupny kovů. Tento doklad nemusí být nutně tento: Doklad o likvidaci kotle, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy ve vzorovém formuláři. Nelze akceptovat fakturu např. firmy dodávající nové topné zařízení, kde bude uvedeno, že přebírá starý kotel k likvidaci. Tato firma může od žadatele kotel převzít, ale je povinna starý kotel předat sběrně a potvrzení o likvidaci kotle od sběrny žadateli předat!!!

Pro kotlíkové dotace můžete využít jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup kovů, který je dle zákona o odpadech oprávněná kotel převzít k likvidaci (o informaci o nejbližší sběrně se obraťte na Váš obecní úřad, nebo například na www.sberne-dvory.cz nebo na http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/index.php?akce=all&page=1).

VÝBĚR ZDROJE TEPLA

Kvůli snaze o zabránění nedorozumění při vyúčtování projektu Vám doporučujeme, abyste při výběru kotle konzultovali Vámi vybraný výrobek na uvedených kontaktech, aby nedocházelo k tomu, že byl v žádosti chybně zvolen typ kotle (znamenalo by to nedodržení podmínek Smlouvy a následné nevyplacení schválené dotace).  Seznam podporovaných výrobků a technologií najdete na: https://svt.sfzp.cz/

ZMĚNY PROJEKTU

Nastane-li v průběhu realizace projektu jakákoliv změna, jste povinen/povinna o ní informovat následujícím způsobem:

  1. změny nemající vliv na předmět a účel projektu (např. změna adresy, změna čísla bankovního účtu, apod.), nejdéle do 30 dnů od uskutečnění změny nebo od data podpisu smlouvy (podle toho, který termín nastane déle). Nejzazší termín pro informování o těchto nepodstatných změnách je s předložením závěrečného vyúčtování projektu,
  2. změny mající vliv na předmět a účel projektu (např. změna zdroje vytápění, změna mikro energetických opatření, změna doby realizace projektu apod.), minimálně 30 dnů před jejich uskutečněním.

Změna projektu PŘED podpisem smlouvy

Pokud již nyní plánujete změnu projektu mající vliv na předmět a účel projektu, prosíme o její nahlášení včetně odůvodnění prostřednictvím změnového formuláře! Po vyhodnocení žádosti o změnu budete telefonicky či e-mailem informováni o tom, zda byla změna schválena nebo doporučena radě kraje ke schválení (v případě podstatných změn majících vliv na předmět a účel projektu).

Změna projektu PO podpisu smlouvy

Pokud je již podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace, je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, proto je nutné změnu projektu mající vliv na předmět a účel projektu (např. změnu zdroje vytápění), nahlásit včetně odůvodnění prostřednictvím změnového formuláře a příloha č.1, která upravuje článek II. odst. 2. Smlouvy (způsobilé výdaje projektu). Doporučujeme tyto změny konzultovat s poskytovateli dotace.

Po vyhodnocení žádosti o změnu budete telefonicky či e-mailem informováni o tom, zda byla změna schválena nebo doporučena radě kraje ke schválení (v případě podstatných změn majících vliv na předmět a účel projektu).

ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU/SMLOUVY

Na vlastní žádost žadatele je možné bez udání důvodu odstoupit z realizace projektu a to v jakékoliv fázi.

  1. před vyplacením finančních prostředků (do data podání závěrečného vyúčtování daného ve smlouvě) může žadatel doručit na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vyřazení žádosti (před podpisem smlouvy) nebo žádost o odstoupení od smlouvy, která bude obsahovat: Jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele, místo realizace, datum a čas podání žádosti o dotaci nebo číslo smlouvy, datum a podpis žadatele

  2. po vyplacení zálohové platby: žadatel doručí odstoupení od smlouvy se stejnými údaji jako v bodě a) a bude vyzván k vrácení vyplacených finančních prostředků na účet poskytovatele dotace. Poté dojde k ukončení smlouvy

Zároveň je možné požádat o vrácení originálních příloh žádosti.

NÁLEŽITOSTI FAKTUR kromě zákonných náležitostí musí obsahovat také:  

Faktura a jiné daňové doklady musí být na jméno žadatele (odběratel = jméno a adresa žadatele), nikoliv na rodinné příslušníky. Tím je dodržena podmínka vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace „Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy“

Platba všech faktur by měla proběhnout z běžného účtu žadatele, uvedeného ve smlouvě.  V odůvodněných případech může být faktura uhrazena i z jiného účtu (což popíšete ve vyúčtování). Dokladem o zaplacení faktury převodem z účtu je předložený výpis z běžného účtu, který bude součástí předloženého průběžného/závěrečného vyúčtování. U hotovostní platby faktur je doklad o zaplacení „příjmový pokladní doklad“ nebo potvrzení dodavatele o převzetí peněz v hotovosti na samotné faktuře (datum převzetí hotovosti, částka, podpis toho, kdo hotovost převzal).

OZNAČENÍ FAKTUR

Každý originál faktury, jehož kopii bude žadatel předkládat v rámci vyúčtování, musí být označena číslem a názvem projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008. Pokud předložená kopie faktury nebude obsahovat název a číslo projektu, bude žadatel vyzván k předložení originálu faktury, kterou správce programu dodatečně označí.

Částky na fakturách musí být rozepsány podle jednotlivých aktivit, které jsou uvedené ve smlouvě (tzn. zvlášť částka za kotel, jeho instalaci, zvlášť za otopnou soustavu, akumulační nádobu, náklady za realizace mikro energetického opatření apod.). Faktury, které budou obsahovat jednu položku a nebudou rozepsány (nebudou zřejmé náklady za jednotlivé aktivity projektu), nebudou akceptovány.

Částka za otopnou soustavu by měla být na faktuře rozdělena na základě následujícího členění:

  1. Podlahové vytápění
  2. Termoregulační ventily
  3. Rekonstrukce (výměna) rozvodů
  4. Otopná tělesa
  5. Další systémy řízení a regulace
  6. Jiné

ARCHIVACE DOKUMENTŮ PROJEKTU

Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv po dobu 5 let od podpisu smlouvy, je nutné, abyste měli všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně příloh (jako je kopie: dokladu o likvidaci kotlového tělesa, osvědčení o získání profesní kvalifikace, atd.), originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu, a další.

V případě, že jste spolu s žádostí doručili originály dokladů, které jsou potřeba k úplnému podání průběžného/závěrečného vyúčtování, budou Vám tyto doklady vráceny při podpisu smlouvy nebo budou předány na vyžádání. Kopie těchto dokladů zůstane ve složce žádosti u správce programu.

SMLOUVA O VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU

Po obdržení informačního emailu, že žádost splnila všechna kritéria hodnocení a bude předložena Radě Libereckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace, můžete doručit kopii smlouvy o běžném účtu vedeného na jméno žadatele, popř. potvrzení z banky, že vedou běžný účet na jméno žadatele. Kopii smlouvy či potvrzení lze  doručit osobně, naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kotliky@kraj-lbc.cz nebo poštou na adresu Krajského úřadu v obálce označené „Kotlíkové dotace – NEOTVÍRAT - účet“

Smlouva o vedení běžného účtu musí být vedena na jméno žadatele. Není akceptovaná smlouva vedená na manžela/manželku žadatele i přes to, že má k účtu disponibilní právo.

KONTROLY NA MÍSTĚ

Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podepsání smlouvou mezi krajem a konečným uživatelem).

Zpracovávám...