Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Oddělení řízení grantových schémat > Kotlíkové dotace > 1. Základní informace (seznam podporovaných výrobků, energetických specialistů, ...)

1. Základní informace (seznam podporovaných výrobků, energetických specialistů, ...)

Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji je schválen orgány Libereckého kraje a vyhlášen dne  23.12.2015. Samotný příjem žádostí od žadatelů je od 7:00 dne 25.01.2016 na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje a to buď osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb. Všechny stanovené podmínky jsou uvedeny ve vyhlášeném programu. Žádost o kotlíkovou dotaci je nutné předložit na krajský úřad dle místa realizace výměny starého otopného zařízení a řídit se podmínkami příslušného krajského úřadu a použít příslušné formuláře související s programem vyhlášeným v příslušném kraji.

SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÉ JSOU PODPOROVANÉ Z KOTLÍKOVÉ DOTACE:

K nahlížení slouží odkaz: https://svt.sfzp.cz/ který je průběžně doplňován a aktualizován.

Attack FD 25 kW (SVT 6503): s ohledem na vzniklou situací a medializaci informací kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním – kombinovaný na uhlí/biomasu  Attack FD 25 kW si Vás dovolujeme informovat o dalším vývoji. Kotel byl certifikovaný zkušebnou TSÚ Piešťany, š.p., která vydala příslušné protokoly, certifikáty a osvědčení, deklarující 4. emisní třídu a ekodesing.  Na základě uvedených podkladů byl Kotel zařazen na seznam výrobků a technologií pro účely Kotlíkových dotací. Asociace podniků topenářské techniky se proti tomuto rozhodnutí ohradila a nechala kotel Attack FD 25 kW prověřit brněnskou zkušebnou, která u výrobku shledala jisté nedostatky, díky kterým kotel nesplňoval parametry pro zařazení do seznamu výrobků. Z důvodu odlišnosti výsledků těchto dvou zkoušek, posuzuje kotel zkušebna ze třetí nezávislé země. Výrobce prozatím nedoložil všechny potřebné podklady na jejichž dodání má čas do konce roku 2016. Pro tuto chvíli kotel zůstává na seznamu schválených výrobků a technologií ,,podmíněně“. Po dodání všech pokladů důležitých pro jeho posouzení, nebo po uplynutí této lhůty bude jasno, zda kotel zůstane na seznamu.

Pokud nastane možnost, že kotel Attack FD 25 kW bude ze seznamu vyloučen v žádném případě, se žadatelé nemusí bát, že budou dotaci vracet, nebo odmontovávat již zakoupený kotel. Pro další informace si můžete přečíst tiskovou zprávu Státního fondu životního prostředí zde: http://www.opzp.cz , nebo se neváhejte na nás obrátit. Rádi Vám se vším poradíme.

Osoby oprávněné pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE), naleznete například zde, zde a zde

- instalace tepelného čerpadla

- instalace kotle výhradně na biomasu (dřevo, peletky, lisované dřevo, ...)

Jmenný seznam vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách http://www.mpo.cz/dokument167893.html  (dole "přílohy ke stažení")

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Evropská komise vydala Směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět.

Od 1. 1. 2015 platí povinnost pro všechny instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje a od 1. 7. 2015 dle novely č. 103/2015 Sb. se tato povinnost týká pouze instalací, které jsou financované z programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků (také tzv. kotlíkové dotace) nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne starší než 5 let.

Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikaci jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací. Pro zařízení využívající OZE v rámci kotlíkových dotací jsou relevantní tyto:

  • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) - platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů.
  • Topenář - montér kotlů na biomasu (36-149-H) - platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy.
  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geoterminálních systémů (26-074-M) - platí pro instalaci veškerých typů tepelných čerpadel - vzduch/voda, voda/voda i země/voda.

Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné po dobu 5 let.

Sankce a pokuty za instalaci bez profesní kvalifikace Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto: Fyzické osoby se dopouštějí tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci a stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (toto platí pro obě strany - stavebníka i montážníka).

Základní informace - fyzické osoby

Výdaje za zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci nejsou v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji uznatelné. Výdaje za vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci, případně za její podání, nebudou příjemci v případě zahrnutí do nákladů projektu proplaceny.

SEZNAM ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ (je nutné vybrat u "druhu oprávnění" buď energetický audit nebo energetickou certifikaci budov). Energetický specialista vyhotoví buď Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), kterým je prokazována klasifikační třída energetické náročnosti budovy min. "C" nebo doporučí vhodné Mikro energetické opatření (dotace počítána z max. částky 20 tis. Kč) u budov s energetickou náročností "D" a horší.

Upřesnění postupu registrace výrobků pro „kotlíkové dotace“

EKODESIGN stanovuje předepsané parametry kotlů

Zpracovávám...