Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Kotlíkové dotace

Po kliknutí na výše uvedené odkazy se Vám otevřou stránky s dalšími informacemi / dokumenty.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO TÉTO VÝZVY JE UKONČEN.

Upozorňujeme, že vyhlášená výzva avizovaná Ministerstvem životního prostředí se zatím netýká fyzických osob! Do této výzvy se mohou hlásit jen kraje, které následně vyhlásí výzvu pro veřejnost až na podzim tohoto roku!

!! AKTUÁLNĚ !!

DLE INFORMACÍ Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NEBUDOU V DALŠÍM KOLECH KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PODPOROVÁNY KOTLE VÝHRADNĚ NA UHLÍ A KOMBINOVANÉ KOTLE UHLÍ/BIOMASA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM (netýká se kombinovaných kotlů uhlí/biomasa s automatickým přikládáním, ty budou nadále podporovány) !!!

1. 3. 2017 byla vyhlášena 2. výzva programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - veškeré informace a formuláře najdete na http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

Kotel Attack FD 25 kW (SVT 6503)

Bližší informace ohledně výše uvedeného typu kotle jsou zde: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace/1-zakladni-informace-seznam-podporovanych-vyrobku-energetickych-specialistu-

UPOZORNĚNÍ K VYÚČTOVÁNÍ

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.

Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného  (odříznutého) starého (původního) kotle.

Další informace k vyúčtování  a realizaci Realizace, vyúčtování a změny projektu


"Objekt k bydlení" v Katastru nemovitostí

V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“, musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

  1. pokud žadatelé/vlastníci nemovitosti nedohledají veřejnoprávní oprávnění, navštíví příslušný stavební úřad a požádají o vyhledání veřejnoprávního oprávnění v archivu stavebního úřadu.

  2. Pokud stavební úřad potřebný dokument nenajde, vyzve žadatele/vlastníka nemovitosti o doložení projektové dokumentace, popř. po dohodě se stavebním úřadem pasport nemovitosti, na základě kterého je stavební úřad oprávněn ověřit skutečný účel užívání

  3. Pokud stavební úřad ověří účel užívání objektu, vydá žadateli/vlastníkovi nemovitosti sdělení, ve které potvrzuje účel užívání a v odůvodnění uvede na základě kterých dokumentů

  4. Stavební úřad tuto novou skutečnost uvede do databáze a žadateli/vlastníkovi doporučí (není to však podmínkou kotlíkové dotace) přepis v Katastru nemovitostí.

!! UPOZORNĚNÍ !!

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace. Liberecký kraj jako poskytovatel kotlíkových dotací v Libereckém kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.

V případě jakýchkoli pochybností či dotazů se prosím obraťte na informační e-mail kotliky@kraj-lbc.cz nebo telefon 485 226 579.PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

01.01.2014

Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017

Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

KONTAKTY

email: kotliky@kraj-lbc.cz 

telefon: 485 226 579 

adresa: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2

OSOBNÍ KONZULTACE na Krajském úřadě Libereckého kraje si prosím předem domluvte!!!logo

Zpracovávám...