Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Kruh (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Tatobity (okres Semily)

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Bozkov (okres Semily)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Vyskeř (okres Semily)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Brniště (okres Česká Lípa)

Skokan roku

Obec: Kunratice (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Všelibice (okres Liberec)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

Zvláštní ocenění komise

Obec: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou)

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Heřmanice (okres Liberec)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa)

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

nebyla udělena

Diplom za propojení církve a obecního života

Obec: Dlouhý Most (okres Liberec)

Diplom za modernizaci budovy obecního úřadu 

Obec: Jeřmanice (okres Liberec)

Diplom za prezentaci a publicitu života obce

Obec: Kravaře (okres Česká Lípa)

Diplom za mezigenerační spolupráci

Obec: Svijany (okres Liberec)

 

V letošním roce probíhá již 23. ročník soutěže VESNICE ROKU 2017 v Programu obnovy venkova

Přihlášky do 23. ročníku soutěže, se všemi přílohami, musely být odeslány nejpozději do 28. dubna 2017 na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, na jméno Miroslava Tichá, tajemnice soutěže,  Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1, mobil: +420 731 628 447, tel: +420 234 154 189, e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz. Veškeré informace k soutěži najdete na webové adrese www.vesniceroku.cz.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Dle harmonogramu soutěže jsou měsíce květen a červen  vyhrazeny na hodnocení krajských kol. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole.

 
Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol.
 
Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
 
Soutěže se mohou účastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 16 obcí. Každá obec zařazená do soutěže byla v měsíci červnu navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. V letošním roce je to obec Kruh.
 
Ocenění v krajském kole:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Kromě těchto ocenění může komise udělit i řadu diplomů a to za vzorné vedení obecní knihovny, vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu aj.
 
Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a z materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
 
Přehled obcí 1995 - 2017, které získaly ocenění v Libereckém kraji v dosavadním průběhu soutěže.

Zpracovávám...