Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013

V současné době platný dokument je Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013, který byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 287/07/ZK ze dne 30.10. 2007.

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2007 - 2013 - plná verze  

Zkrácené verze v českém, anglickém, německém a polském jazyce:
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 - zkrácená verze
Liberec Region Development Program 2007 - 2013 - shortened version 
Entwicklungsprogramm des Liberecký kraj 2007 - 2013 - Gekürzte Fassung 
Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013 - wersja skrócona 

Vypořádání připomínek v rámci zpracování dokumentu
Vypořádání připomínek v rámci procesu SEA

Základní struktura dokumentu vychází z aktualizované Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně s přípravou Programu rozvoje kraje probíhal proces posouzení tohoto dokumentu na životní prostředí, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment). Cílem tohoto procesu je zajištění dostatečného začlenění problematiky životního prostředí a veřejného zdraví do Programu rozvoje kraje a omezení případných negativních dopadů realizace tohoto strategického dokumentu na životní prostředí a veřejné zdraví. Součástí posouzení vlivů na životní prostředí je i vyhodnocení vlivů Programu rozvoje kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tj. lokality soustavy Natura 2000.

Posouzení vlivů Programu rozvoje kraje na životní prostředí probíhá podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.


Oznámení koncepce Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013
Závěr zjišťovacího řízení
Dokumentace SEA
Dokumentace SEA - přílohy
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné projednání  Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 a posouzení jeho vlivu na životní prostředí se uskutečnilo dne 9.8.2007 v budově krajského úřadu.

PRLK foto
 


Zápis z veřejného projednávání PRLK
Prezentace PRLK 2007-2013
Prezentace posouzení vlivů PRLK na ŽP 
Prezenční listiny: Prezenční listina1, Prezenční listina2, Prezeční listina3