Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Základní informace

 

modrá šipka

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 (dále „SRLK 2021+“) je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. SRLK 2021+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.

SRLK 2021+ je tedy základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje. Dále na základě uvedených opatření a aktivit v SRLK 20201+ vydává Krajský úřad Libereckého kraje, konkrétně odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, tzv. soulady k projektům vyžadujících podporu kraje.

SRLK 2021+ pořizuje samospráva Libereckého kraje, zpracováním byl pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje.

žlutá šipka

Potřeba zpracování SRLK 2021+ vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

zelená šipka

Základním podkladem pro zpracování SRLK 2021+ byla Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006–2020 (dále jen SRLK 2006 – 2020), což je dlouhodobý strategický dokument kraje, ve kterém je stanovena základní vize, základní strategické cíle a opatření pro rozvoj územního obvodu kraje.
SRLK 2006 - 2020 byla v roce 2012 aktualizována, projednávána a schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 336/12/ZK. V rámci této aktualizace byla na základě nových informací o území kraje, připomínkování a projednávání na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností a dalších významných subjektů v kraji, ověřena platnost vize Libereckého kraje, strategických cílů a opatření pro nové období 2014 – 2020.

Dalším podkladem byl Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 a každoroční průběžné monitoringy jeho naplňování.

SRLK 2021+  dále vychází jak z národních (Strategie rozvoje ČR 2021+), tak z evropských rozvojových dokumentů. V rámci SRLK 2021+ je vypracována analýza současného stavu a očekávaného vývoje rozvoje Libereckého kraje za využití analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků.