Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Postup zpracování

Práce na Strategii byly zahájeny na základě radou kraje schváleného Projektového plánu tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+, který popisuje organizační strukturu tvorby, jednotlivé aktivity, způsob komunikace a spolupráce s externími subjekty, a to vše včetně časového harmonogramu. 

Pro zapojení široké veřejnosti bylo vytvořeno 14 pracovních skupin, do kterých se mohla veřejnost přihlásit. Výstupy z jednání pracovních skupin se staly jedním z podkladů pro tvorbu nového dokumentu. Po konzultaci s věcně příslušnými odbory krajského úřadu vzniknul první návrh Strategie, který byl zveřejněn na začátku listopadu 2019 a následně projednán v rámci veřejných diskuzí ve všech obcích s rozšířenou působností. Relevantní připomínky byly následně do dokumentu zapracovány a takto upravená finální verze byla v lednu 2020 předána zpracovateli Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA, na základě zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví). Souhlasné stanovisko příslušného úřadu (odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje) ke koncepci bylo vydáno dne 26. 5. 2020.

Finální verze Strategie, Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA) a Stanovisko příslušného úřadu ke koncepci byly společně předloženy a schváleny na jednání rady a zastupitelstva kraje v červnu 2020 (usnesení č. 211/20/ZK).


 

Pracovní skupinyZveřejňované aktualityKonference a jednáníVýchodiska a podklady