Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Zpracování koncepce bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byla ve spolupráci s místními aktéry v rámci strukturovaných rozhovorů a pracovních skupin identifikována nejdůležitější témata, priority a problémy, k jejichž řešení se již dnes v rámci činností Libereckého kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem chytrých technologií využívá nebo kde v budoucnu mohou chytré technologie přispět k zefektivnění a zkvalitnění činnosti Libereckého kraje. Tyto výstupy byly zpracovány do koncepce, která byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 2. 2019 (usnesení č. 75/19/ZK).
Ve druhé fázi došlo k rozpracování konkrétních aktivit a projektů do akčního plánu.


Dokument

Koncepce Chytřejší kraj   Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj


     Vize pro Chytřejší Liberecký kraj v roce 2027


„Chytřejší Liberecký kraj = kraj rychlejší, šetrnější a lepší“
„V roce 2027 bude kraj efektivní organizace, kde funguje komunikace mezi odvětvími, jednotlivé subjekty o sobě ví, společně plánují a koordinují své aktivity v oblasti využití chytrých technologií. Výsledkem je šetření zdrojů (času, nákladů, energie) pro úřad i obyvatele kraje a kvalitnější a efektivnější výsledek společné práce. To vše s využitím lokálních zdrojů. Při využití chytrých technologií bude na prvním místě vždycky lidský rozměr.“


Strategické cíle

   ZRYCHLIT                 UŠETŘIT                 ZLEPŠIT  


Prioritní oblasti

   DOPRAVA                            EKONOMICKÝ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH

   ZDRAVOTNICTVÍ                ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 VZDĚLÁVÁNÍ                      VEŘEJNÁ SPRÁVA

  SOCIÁLNÍ OBLAST     

   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A DATOVÁ ARCHITEKTURA (horizontální priorita)