Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Akční plán slouží jako nástroj pro realizaci projektových záměrů pro naplňování koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. V rámci spolupráce na koncepci bylo cílem zpracovatelů ve spolupráci s odpovědnými pracovníky v rámci Libereckého kraje a zástupci klíčových krajských organizací identifikovat projekty, které mají v horizontu jednoho až tří let nejvyšší potenciál dosáhnout konkrétních viditelných výsledků, nastartovat inovativní směry a přispět tak k vyšší atraktivitě regionu, zlepšit jeho image a podpořit snahu zvrátit trend odcházení mladých a talentovaných obyvatel a přilákat nové obyvatele a firmy do kraje.
Platnost akčního plánu je 3 roky s tím, že  bude po třech letech aktualizován.
Akční plán byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 2. 2020 (usnesení č. 50/20/ZK).

Další informace lze nalézt na webových stránkách www.1012plus.cz/cs/projekty


Dokument

Akční plán   Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

   
  Příloha - projektové fiche:

             Sběr dopravních dat
             Podpora chytrých podnikatelských řešení
             Evidenční systém sbírkových předmětů
          Energetický management
              Hospodaření s vodou
               Adaptace na trh práce v digitální ekonomice

       Elektronická komunikace a kyberbezpečnost

              Informační a datový portál

              ICT infrastruktura


Bližší popis jednotlivých projektů
 

Sběr dopravních dat 
 • sběr dopravních dat z individuální dopravy a veřejné hromadné dopravy
 • vybudování datové architektury poskytující informace o aktuální dopravní situaci v kraji
 • správa dopravních dat umožňující dlouhodobé vyhodnocování stavu dopravy a trendů

Garant:     Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     KORID LK

        
Podpora chytrých podnikatelských řešení
 • podpora rozvoje tržního prostředí digitální ekonomiky s potenciálem vytváření nových pracovních míst, produktů a služeb
 • podpora vzniku a rozvoje malých a středních firem, které mohou dodávat a rozvíjet chytrá řešení
 • podpora komercionalizace chytrých nápadů a myšlenek
 • podpora podnikání prodle specifických potřeb veřejné správy ve spolupráci s infrastrukturou služeb inovačního ekosystému formou soutěží, poradenství a programů nebo veřejných zakázek na inovativní řešení

Garant:     Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     ARR - agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.


     
Evidenční systém sbírkových předmětů
 • zavedení jednotného evidenčního systému s cílem poskytnout kvalitnější znalosti o sbírkách a stavu předmětů
 • správa získaných dat a umožnění jejich aktivního využití

Garant:     Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

 

      
Energetický management
 • sběr dat na jedno pracoviště za účelem standardizace měření a optimalizace spotřeby energií
 • systematický management hospodaření s energiemi a vybavování budov v majetku Libereckého kraje inteligentními technologiemi
 • posílení technologického vybavení energetického manažera pro monitoring, vyhodnocování a nastavení energetických zařízení a opatření

Garant:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

 

        
Hospodaření s vodou
 • zavádění systematického managementu hospodaření se srážkovými a odpadními vodami v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje a úspory vody pitné
 • využívání dešťové a odpadní vody pro opakované užití, závlahy, úklid, odvlhčení vzduchu apod. v budovách ve vlastnictví Libereckého kraje
 • využití moderních technologií pro akumulaci a úpravu dešťové a odpadní vody na užitkovou kvalitu vody

Garant:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

 
         
Adaptace na trh práce v digitální ekonomice
 • zřízení juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost jako reakce na nové výzvy v oblasti ICT ve veřejných službách i v soukromém sektoru
 • zvyšování kompetencí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím výukových modulů
 • zlepšení adaptace na trh práce budoucnosti související s digitalizací procesů a správy dat v rámci 4. průmyslové revoluce

Garant:     Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

 

    
Elektronická komunikace a kyberbezpečnost
 • efektivnější elektronický oběh dokumentů v rámci úřadu a nastavení procesů směrem k maximální možné míře automatizace a elektronizace
 • otevřená veřejná správa a komunikace s veřejností - umožnění online sledování stavu podaných dokumentů v rámci agendy úřadu
 • zajištění adekvátní prevence a opatření proti stále měnícím se a vzrůstajícím kybernetickým hrozbám

Garant:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

 

        
Informační a datový portál
 • vznik jednotného datového portálu pro zpřístupnění relevantních dostupných veřejných dat a informací
 • zveřejnění specifických typů dat a informací o podstatných stavech a fenoménech života v regionu
 • vytvoření variability portálu ve více modifikacích dle místa přihlášení uživatele

Garant:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

 

       
ICT infrastruktura
 • vybudování zázemí pro analytickou práci s daty a chytrými technologiemi, vytvoření základů datové architektury
 • posílení kompetence kraje v oblasti využívání, zpracování, interpretací a kompilací různých dat, a to s ohledem na stále se zvyšující objem a rozsah dat a počet jejich uživatelů
 • zajištění centrální dostupnosti a sdílení relevantních dat

Garant:     Rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje