Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

TYPOLOGIE ÚZEMÍ

Typologie území Libereckého kraje byla vypracována především pro potřeby sledování územní dimenze.
Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat finanční prostředky EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnání územních disparit. V operačních programech EU je pro jednotlivé specifické cíle stanoveno cílové území, kterého se týkají a pro které je možné podávat projekty.

Typologie území Libereckého kraje (územní dimenze):

 Mapová aplikace

1. HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY

Hospodářsky problémové regiony jsou vymezené v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a základní jednotkou pro jejich vymezení je území obcí s rozšířenou působností.

01 Hospodářsky problémové regiony

2. POSKYTOVATELÉ VYSOKORYCHLOSTNÍHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Na základě počtu poskytovatelů vysokorychlostního připojení k internetu na území jednotlivých základních sídelních jednotek byla identifikována tzv. bílá (žádný poskytovatel), šedá (1 poskytovatel) a černá (více poskytovatelů) místa internetu.

02 Poskytovatelé vysokorychlostního připojení k internetu

3. ROZVOJOVÁ, STABILIZOVANÁ A PERIFERNÍ ÚZEMÍ

Rozvojová, stabilizovaná a periferní území jsou vymezená v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a základní jednotkou pro jejich vymezení je území jednotlivých obcí.

03 Typologie SRR

4. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

Území s výskytem sociálně vyloučených lokalit bylo stanoveno v rámci zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR a je znázorněno za správní území obcí s rozšířenou působností, v nichž se sociálně vyloučené lokality nacházejí.

04 Sociálně vyloučené lokality

5. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Jedná se o území pokryté místními akčními skupinami, v němž bude  uplatněn nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

05 Místní akční skupiny

6. ÚZEMÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM Z MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Jedná se o území s identifikovanými kumulovanými jevy a riziky souvisejícími s klimatickými, antropogenními a technologickými vlivy. Konkrétně se jedná o zvýšené riziko sucha, riziko orkánů a větrných smrští, riziko sněhových srážek a masivních námraz a riziko havárie nebezpečných látek.

06 Riziko z mimořádných událostí

7. PRIORITNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

Jedná se o prioritní regionální silniční síť specifikovanou v Integrovaném regionálním operačním programu.

07 Prioritní komunikace

8. URBÁNNÍ ÚZEMÍ

Jedná se o vymezení urbánního území řešeného integrovanými nástroji. V případě Libereckého kraje se jedná o Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro aglomeraci Liberec-Jablonec.

08 Urbánní území

9. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

09 Záplavová území

10. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Jedná se o chráněná území národního významu - národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast).

10 Chráněná území

11. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

11 Území systém ekologické stability

12. PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS

Jedná se o cyklotrasy/cyklostezky, které jsou součástí páteřní sítě dálkových cyklotras v ČR.

12 Cyklotrasy

13. VYBRANÁ ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

Jedná se o vybraná zdravotnická zařízení, která splňují podmínky výběru a mohou žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního plánu (SC 2.3).

13 Zdravotnická zařízení

14. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PAMĚŤOVÉ INSTITUCE

Jedná se o památky kulturního dědictví a paměťové instituce, které splňují podmínky výběru a mohou žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního plánu (SC 3.1).

14 Kulturní dědictví

15. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Jedná se o zakreslení kontaminovaných míst na území Libereckého kraje.

15 Staré ekologické zátěže

16. LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

16 Lokality Natura 2000

 

Pro účely sledování územní dimenze byla vypracována mapová aplikace umožňující sledování jednotlivých typů území řešených v rámci územní dimenze.
Všechny hodnoty a data jsou platná k srpnu 2015.
 

Spustit mapovou aplikaci

Územní dimenze v operačních programech Tabulka s přehledem územní dimenze pro specifické cíle jednotlivých operačních programů

Typy ÚD Tabulka s popisem vybraných typů územní dimenze

BLIŽŠÍ INFORMACE:

oddělení rozvojových koncepcí
RNDr. Ivana Pecháčková - ivana.pechackova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 572
Mgr. Zuzana Šiftová - zuzana.siftova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 309