Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální surovinová politika 2011

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

Liberecký kraj má novou Regionální surovinovou politiku. Schválilo ji Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 25.10.2011, usnesením č.386/11/ZK. Tento dokument na základě podrobné analýzy území navrhuje opatření, zásady a kritéria pro využívání ložisek nerostných surovin na území Libereckého kraje do roku 2020. 

Pořizováním dokumentu byl pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK (dále jen ORREP), hlavní řešitelem je Česká geologická služba Praha – www.geology.cz a zpracovatelem vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. SEA) je Integra Consulting Services s.r.o. Praha – www.integranet.cz.

Hlavními řešenými otázkami byla problematika případného obnovení těžby uranu a dále potřeba otevření nových ložisek stavebních surovin na území kraje.

Uranová ložiska na území kraje představují přibližně 99% zásob uranu v ČR. Liberecký kraj rozhodně nechce připustit opakování dopadů těžby uranu na svém území v 70. a 80. letech minulého století a ve výhledu do roku 2020 těžbu neplánuje. Za zcela zásadní otázku případného obnovení těžby považuje Liberecký kraj technologii těžby uranových ložisek. Nejzávažnějším a nejdůležitějším limitujícím faktorem případného využití zdejších ložisek je přítomnost mimořádně významného zdroje podzemních vod České křídové tabule a ochranu tohoto nenahraditelného vodního zdroje považuje Liberecký kraj za prioritu. Z tohoto důvodu obsahuje Regionální surovinová politika řadu podmínek, které musí být splněny jak ve fázi průzkumu, tak ve fázi případného zájmu o obnovení těžby.

Ložiska stavebních surovin na území kraje jsou rozmístěna nerovnoměrně a zásoby na stávajících těžených ložiskách ubývají. Pro zachování kontinuity jejich produkce je potřeba vytvořit územní předpoklady pro otvírku nových ložisek. Regionální surovinová politika navrhuje potenciální ložiska a stanovuje opatření a podmínky, které musí být dodrženy při jejich využívání.

Schválená Regionální surovinová politika je výsledkem 3leté práce týmu odborníků, úředníků, zástupců samospráv a veřejnosti. Téměř polovinu času jejího zpracování tvořil proces projednávání na nejrůznějších úrovních včetně veřejných diskusí a oficiálního projednávání s veřejností.

Kontaktní osoba: RNDr. Ivana Pecháčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK, telefon: 485 226 572