Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální surovinová politika

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Práce na aktualizaci dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje probíhaly od roku 2017. Veškeré informace o průběhu zpracování jsou k dispozici zde. Dne 2. 2. 2022 vydalo Ministerstvo životního prostředí k návrhu dokumentu souhlasné stanovisko v rámci procesu hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví a dne 29. 3. 2022 byl dokument schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje (usnesení č. 93/22/ZK).

Aktualizace Regionální surovinové politiky LK Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

RSP_zkracena_tisk Zkrácená verze dokumentu

Textové (doprovodné) přílohy:
01_Hydrogeologická rajonizace a využívání podzemních vod na území LK
02_Analýza využitelnosti nerostných surovin v LK
03_Vliv využívání nerostných surovin na životní prostředí
04_Detailní analýza reálně vytěžitelných a evidovaných zásob a životností ložisek
05_Využívání ložisek nerostných surovin v příhraniční oblasti Saska a Polska
06_Historie těžby na území LK
07_Přehled plánovaných významných staveb na území LK ve vazbě na potřebu nerostných surovin
08_Analýza využití vybraných druhotných surovin v LK
09_Metodika stanovení sesuvných území v LK
10_Podrobnosti k ložiskům
11_Analýza využitelnosti ložisek
12_Literatura

Mapové přílohy:
A_Detailní ortofotomapy
B1_Mapa ložisek nerostných surovin, DP, CHLÚ a prognózních zdrojů na území LK
B2_Mapa ložisek stavebních surovin ve vazbě ke stavebním záměrům
B3_Mapa střetů zájmů s ochranou přírody a krajiny
B4_Mapa střetů zájmů s ochranou zemědělského a lesního půdního fondu
B5_Mapa střetů zájmů s ostatními složkami ŽP
B6_Poddolovaná území včetně starých důlních děl
B7_Svahové nestability přírodního původu
B8_Reálné životnosti zásob ložisek stavebního kamene

Tabulkové přílohy:
C1_Přehled výhradních ložisek v LK
C1.1_Přehled výhradních ložisek s DP a CHLÚ na území LK
C2_Přehled nevýhradních ložisek v LK
C2.1_Přehled těžených nevýhradních ložisek a ložisek se zastavenou těžbou (dle plánu zajištění) na území LK
C3_Přehled ložisek nebilancovaných v LK, tj. ložisek bez zákonné ochrany
C4_Celkový přehled evidovaných ložisek na výhradních a nevýhradních ložiskách v LK
C5_Přehled dobývacích prostorů v LK s rozlišením na těžené a netěžené, evidence a struktura platných dobývacích prostor
C6_Přehled všech reálně vytěžitelných zásob v POPD v DP
C7_Přehled CHLÚ v LK, evidence platných rozhodnutí a stanovení chráněných ložiskových území
C7.1_Přehled CHLÚ v LK
C8_Přehled schválených a registrovaných prognózních zdrojů v LK
C9_Přehled evidovaných prognózních zdrojů v LK
C10_Přehled dokumentovaných – zrušených prognózních zdrojů v LK
C11_Celkový přehled ložisek nerostných surovin a prognózních zdrojů včetně DP, CHLÚ a průzkumných území v LK
C12_Souhrnná tabulka využívaných územně stabilizovaných ložisek nerostných surovin
C13_Souhrnná tabulka ložisek plánovaného navrhovaného využití a doporučované ochrany CHLÚ dle ARSP LK

Tabulkové přílohy ke střetům zájmů:
D1_Střety s CHKO a KRNAP na území LK
D2_Střety s prvky MZCHÚ a jejich ochrannými pásmy na území LK
D3_Střety s území CHOPAV na území LK
D4_Střety s ochrannými pásmy vodních zdrojů na území LK
D5_Střety s OP přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst na území LK
D6_Střety s ochranou ZPF na území LK
D7_Střety s PUPFL pokrytými lesními porosty na území LK
D8_Střety s ÚSES na území LK
D9_Střety s EVL na území LK
D10_Střety s Geoparky Český ráj a Ralsko v LK
D11_Střety s VKP regionálního významu, údolní nivou a územím mokřadů Liběchovky na území LK
D12_Střety v záplavovém území, ohrožené povodňovou záplavou Q 100 na území LK
D13_Střety s územím PP Ještěd a Maloskalsko na území LK
D14_Sesuvná území na území LK, seznam evidovaných svahových nestabilit v Registru svahových nestabilit do 2011
D15_Svahové nestability na území LK
D16_Plochy poddolovaných území v LK

Schémata:
E1_Střety s CHKO a NP
E2_Střety s MZCHÚ
E3_Střety s CHOPAV
E4_Střety s OPVZ
E5_Střety s půdním fondem
E6_Střety s PUPFL
E7_Střety s ÚSES
E8_Střety s Natura2000
E9_Střety s geoparky a PP
E10_Střety se záplavovými územími
E11_Střety s VKP, nivou a mokřady
E12_Střety s archeologickými nálezy
E13_Střety s nemovitými kulturními památkami
E14_Střety s památkovými rezervacemi a zónami

Schématické přílohy k distribuci surovin:
F1_Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (současnost)
F2_Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (2018-2025)
F3_Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (2025-2030)
F4_Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (současnost)
F5_Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (2018-2025)
F6_Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (2025-2030)
F7_Dodavatelé kameniva frakce 0_32 kv 2017
F8_Dodavatelé kameniva frakce 0_32 kv 2018
F9_Dodavatelé kameniva frakce 32_63 kv 2017
F
10_Dodavatelé kameniva frakce 32_63 kv 2018

Hodnocení vlivu dokumentu na životní prostředí a veřejné zdraví:
Vyhodnocení vlivu dokumentu na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu dokumentu na lokality soustavy NATURA
Vyhodnocení vlivu dokumentu na veřejné zdraví
Vypořádání připomínek
Prohlášení zpracovatele Vyhodnocení
Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí
Prohlášení


Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Šiftová
   oddělení rozvojových koncepcí
   tel.: 485 226 309
   e-mail: zuzana.siftova@kraj-lbc.cz