Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální surovinová politika

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje - 2019

Od počátku roku 2017 probíhají práce na aktualizaci dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. Veškeré informace o průběhu zpracování jsou k dispozici zde.

Je k dispozici návrh dokumentu, který prochází hodnocením jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) a probíhá jeho připomínkování v rámci tohoto procesu.

Veřejné projednání dokumentu se uskutečnilo dne 22. června 2020 od 14 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a do pondělí 29. 6. 2020 bylo možné dokument připomínkovat. 

V  současné době jsou veškeré obdržené připomínky vypořádávány a případně zapracovávány do dokumentu. Předložení finální verze dokumentu na Ministerstvo životního prostředí a následné vydání stanoviska MŽP je předpokládáno na podzim 2021.

 


Pracovní verze dokumentu:

   Regionální surovinová politika - návrh dokumentu

      
    Textové doprovodné přílohy:

           Textové doprovodné přílohy - ke stažení ve formátu .zip

                

     Mapové přílohy:
         
Detailní ortofotomapy v projekci 3D s vyznačením vybraných těžených a netěžených ložisek nerostných surovin, včetně dobývacích
          prostorů, CHLÚ a těžených nevýhradních ložisek  -  tato příloha je z důvodu velikosti k dispozici na vyžádání

1. Mapa ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a prognózních zdrojů na území Libereckého kraje

2. Mapa ložisek stavebních surovin (štěrkopísek, stavební kámen, cihlářská surovina) na území Libereckého kraje ve vazbě k současným a klíčovým plánovaným stavebním záměrům

3. Mapa střetů zájmů ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a prognózních zdrojů s ochranou přírody a krajiny na území Libereckého kraje

4. Mapa střetů zájmů ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a prognózních zdrojů s ochranou zemědělského a lesního půdního fondu na území Libereckého kraje

5. Mapa střetů zájmů ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a prognózních zdrojů s ostatními složkami životního prostředí na území Libereckého kraje (CHOPAV, záplavové území Q100, ochranné pásmo vodních zdrojů)

6. Poddolovaná území, včetně starých důlních děl na území Libereckého kraje

7. Svahové nestability přírodního původu na území Libereckého kraje

8. Reálné životnosti zásob ložisek stavebního kamene v Libereckém kraji a nejbližším okolí

 

     Tabulkové přílohy:

         Tabulkové přílohy - ke stažení ve formátu .zip

 

     Tabulkové přílohy ke střetům zájmů:

          Tabulkové přílohy ke střetům zájmů - ke stažení ve formátu .zip

 

     Schémata:

          Schémata - ke stažení ve formátu .zip

 

     Schématické přílohy k distribuci surovin:

         Schématické přílohy k distribuci surovin - ke stažení ve formátu .zip

 

Aktualizace některých dat pro potřeby Krajského úřadu Libereckého kraje a plnění Regionální surovinové politiky Libereckého kraje týkajících se využívání ložisek stavebních surovin - především životnosti zásob na ložiscích v Libereckém kraji a v sousedních regionech v blízké budoucnosti - dokument pracovaný Českou geologickou službou ze dne 5. března 2021

 

Posouzení vlivu dokumentu na životní prostředí a veřejné zdraví:

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu na lokality NATURA

Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví


 

Návrh koncepce byl v průběhu září a října 2019 představen široké veřejnosti v rámci veřejných diskusí. Tyto diskuse se uskutečnily v následujících termínech: 16. září 2019 ve Frýdlantu, 23.  září 2019  v Mimoni, 30.  září 2019 v Semilech a 2. října 2019 v Liberci.


Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Šiftová
   oddělení rozvojových koncepcí
   tel.: 485 226 309
   e-mail: zuzana.siftova@kraj-lbc.cz