Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Radonový program

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN - RANAP 

Dne 1. ledna 2020 vstoupil v platnost  NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN pro regulaci ozáření obyvatel z radonu - "RANAP" a nahrazuje "Radonový program 2010-2019".

Webové stránky www.radonovyprogram.cz, které provozuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "SÚJB"), soustřeďují a poskytují informace a ucelený přehled o radonové problematice.

RADON NA PRACOVIŠTÍCH

Ověřte si na stránkách Radonového programu, zda podle zákonč č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášky č. 422/2016 Sb., máte povinnost zajistit měření radonu na pracovišti. Informace můžete získat i z praktického webináře

RADON V DOMECH A BYTECH URČENÝCH K TRVALÉMU BYDLENÍ

1)  Dlouhodobé bezplatné informativní měření radonu v rámci Radonového programu ČR

BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU V BYTECH V RÁMCI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR

2 - 12 měsíců

Měření lze objednat přes KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  zde

Měření v rámci Radonového programu za účelem vyhledání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Pravidla a priority při poskytování detektorů jsou popsány v Metodice rozmisťování stopových detektorů radonu v rámci Radonového programu ČR.

Zvláštní důraz je kladen na zařízení určená pro pobyt dětí a proto z iniciativy SÚJB a hlavních participantů radonového programu probíhá další kolo měření orientované na školy a školky.

Zvlášť důležité je neopomenout proměření objektu na přítomnost radonu tam, kde došlo
k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.

Měření objemové aktivity radonu, se provádí pomocí 2 integrálních dozimetrů radonu umístěných v objektu po dobu (nejméně) 2 měsíců v topném období. Jedná se o pasivní zařízení v plastových krabičkách. Detektory nezáří, nevyžadují přívod elektrické energie
a předávají se poštou nebo osobně.

2) Krátkodobé měření radonu na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB

Minimálně 7 dní

Měření pro účely stavebního řízení, navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách nebo z důvodu individuálního zájmu jsou oprávněny provádět subjekty s povolením SÚJB pro uvedená měření.

Obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Zhodnocení obsahu radonu v budově je tím ztíženo, a proto metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvádí dobu měření trvající 1 týden
za minimální. Nejběžnějším typem používaných přístrojů je kontinuální monitor radonu
dozimetr radonu typu Elektret. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu (OAR). Naměřenou hodnotu OAR lze charakterizovat jako informativní a orientační.

Následující krátké video vám ukáže postup při provádění krátkodobého měření.

Podmínky měření

V případě týdenního měření z důvodu zamezení podhodnocení výsledků doporučujeme omezit větrání na minimum. V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

Detailně jsou podmínky pro měření a vyhodnocení popsány v metodice SÚJB „Měření
a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.“

Vše o radonu naleznete na internetových stránkách https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/radon/.

Ve spolupráci SÚJB a Státního ústavu Radiační ochrany (SÚRO) byla zpracována metodika o postupu pro poskytování dotace.

 Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiačnÍ OCHRANY. 

Protokoly z měření jsou informativní a jsou určeny jen pro potřeby v rámci radonového programu ČR. Detektory distribuuje Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), přičemž krajský úřad podpoří program v rámci informovanosti a zprostředkování kontaktu zájemce o měření s pracovištěm SÚRO.

Protiradonová ozdravná opatření a dotace

Přírodní ozáření je v ČR regulováno od roku 1991. Proto je u staveb, které byly do roku 1991 postaveny s nedostatečnou ochranou a je v nich v důsledku toho vysoká koncentrace radonu, považována tato skutečnost za tzv. starou zátěž. Stát může poskytnout dotaci na likvidaci těchto starých radiačních zátěží ve stavbách a v pitné vodě určené pro veřejné zásobování a to Metodickým postupem Ministertva financí.

Požádat o dotaci lze na základě zveřejněné výzvy Ministerstva financí v daném roce. V roce 2020 byla MF zveřejněna výzva č. 3/2020. Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Více o informací o protiradonových ozdravných opatřeních a dotacích naleznete na https://www.radonovyprogram.cz/protiradonova-ozdravna-opatreni-a-dotace/.

Informace o způsobu měření, zprostředkování proměření objektu podle pravidel akčního plánu a možnostech získání dotace obdržíte také na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:  

 

Ing. Eva Benešová

tel: 485 226 678

kancelář č. 1417b, 14. patro

email: eva.benesova@kraj-lbc.cz 

 

Radon v ČR

Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.

Radon se nachází ve všech objektech v různém množství. Konkrétní koncentrace v domě souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem. Znalost geologického podloží pomáhá identifikovat oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu budov s vysokou koncentrací radonu.

Výsledky měření radonu v předškolních a školních zařízeních v ČR naleznete na samostatné stránce.

DALŠÍ KOLO MĚŘENÍ V MŠ A ZŠ

Radon v Libereckém kraji

Výsledky dlouhodobého měření objemové aktivity radonu (OAR) v obcích v jednotlivých okresech

(po rozkliknutí se zobrazí soubor ve formátu pdf)

Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily

Geometrický průměr objemové aktivity radonu v bytech na území Libereckého kraje 

Podíl bytů s objemovou aktivitou radonu vyšší než 1000 Bq/m3 na území Libereckého kraje 

Podíl bytů s objemovou aktivitou radonu vyšší než 300 Bq/m3 na území Libereckého kraje