Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Programové období 2014-2020

Evropská unie v rámci politiky soudržnosti usiluje o dosažení růstu všech svých regionů, a to podporou tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života občanů. Finanční prostředky na tuto hlavní investiční politiku EU budou v programovém období 2014-2020 rozdělovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur, které budou rozdělovány skrze tematické programy. Další informace o programech pro programové období 2014-2020.

Brožura Evropské zdroje pro financování projektů v Libereckém kraji na období 2014-2020

V následujícím přehledu jsou uvedeny programy, které jsou využitelné pro projekty či žadatele z Libereckého kraje. Pro rychlou a efektivní konzultaci a pomoc v základní orientaci o možnostech financování vašich projektových záměrů můžete využít formulář projektového záměru, po jehož vyplnění vám pracovníci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doporučí nejvhodnější možný zdroj financování projektu.

Operační program Doprava (OP Doprava)
Gesce: Ministerstvo dopravy
Zaměření: silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura
Dne 11.5.2015 Evropská komise schválila Programový dokument OP Doprava. První výzvy se předpokládají nejdříve v červenci – srpnu 2015.

Operační program Životní prostředí (OP Životní prostředí)
Gesce: Ministerstvo životního prostředí
Zaměření: zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu, energetické úspory
Programový dokument operačního programu je schválen. Průběžně jsou zveřejňována první avíza výzev. Zahájení příjmu žádostí o dotaci se předpokládá v srpnu 2015.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Gesce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Zaměření: rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Dne 29.4.2015 Evropská komise schválila OP PIK. Zbývá vyřešit roli CzechInvestu. Průběžně jsou zveřejňovány předběžné informace pro žadatele o základních parametrech prvních výzev. MPO dne 29.5.2015 zveřejnilo první VÝZVU k podání žádosti o podporu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Gesce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zaměření: posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Dne 13.5.2015 Evropská komise schválila OP VVV. Průběžně jsou zveřejňována avíza pro žadatele o základních parametrech prvních výzev. Vyhlášení první výzvy je předpokládáno nejdříve v květnu 2015.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Gesce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zaměření: podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začlěňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa
Dne 6.5.2015 Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost. Průběžně jsou zveřejňována avíza pro žadatele o základních parametrech prvních výzev. První otevřené výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2015.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zaměření: doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa
Evropská komise dne 4.6.2015 schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu. První výzvy se předpokládají nejdříve v srpnu 2015.

Operační program Technická pomoc (OPTP)
Gesce:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zaměření: zajištění kvalitní implementace programů, zajištění administrativní kapacity a monitorovacího systému pro prostředků čerpání z evropských investičních a strukturálních fondů
Dne 11.6.2015 Evropská komise schválila Operační program Technická pomoc. První výzvy se předpokládají nejdříve v červnu 2015.

Operační program Rybářství (OP Rybářství)
Gesce: Ministerstvo zemědělství
Zaměření: udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, znalostech a účinnějším využívání zdrojů
Dne 2.6.2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v červnu 2015. Další informace o programu lze nalézt na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Program rozvoje venkova (PRV)
Gesce:
Ministerstvo zemědělství
Zaměření: konkurenceschopné zemědělství, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských sídel
Dne 26.5.2015 Evropská komise schválila Program rozvoje venkova. První výzvy se předpokládají nejdříve v září 2015. Další informace o programu lze nalézt na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.


PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Další programy Evropské unie jsou programy přeshraniční spolupráce, které navazují na období 2007-2013 a jsou nadále realizovány na území příhraničních regionů NUTS3. Pro období 2014-2020 je z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro níže uvedené programy vyčleněno přibližně 384 miliard EUR.

V následujícím přehledu jsou upět uvedeny programy, které jsou využitelné pro projekty či žadatele z Libereckého kraje. Kontatkní osobou pro Liberecký kraj je Ing. Eva Hajflerová, tel: 485 226 575, email: eva.hajflerova@kraj-lbc.cz.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020 
(Interreg V-A Česká republika – Polsko)
Gesce:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zaměření: bezpečnost, kulturního dědictví, dopravní dostupnost, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí

Program přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2014-2020 
(Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020)
Gesce:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zaměření: partnerská spolupráce, předcházení a řízení rizik, vzdělávání a ochrana životního prostředí a kulturního dědictví.


PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Další skupinou programů Evropské unie jsou programy nadnárodní spolupráce. Tyto programy jsou zaměřeny na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni. Gestorem programů je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o následující programy.

CENTRAL EUROPE 2020
DANUBE 2020
INTERREG EUROPE
ESPON 2020

INTERACT III


KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY
Další skupinou jsou komunitární programy, které spočívají v nadnárodní spolupráci subjektů z více členských států. Jedná se o nástroje, jejichž cílem je prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí Evropské unie v oblastech výzkum a inovace, podnikání, doprava, energetika, životní prostředí, informační společnost, zdraví, vzdělávání, kultura, sociální politika, svoboda a bezpečí a další.
Tyto programy jsou spravovány a řízeny přímo Evropskou komisí, příp. delegovanými agenturami (evropskými či národními). Financovány jsou přímo z rozpočtu Evropské unie. Metodické řízení finančních toků těchto programů zajišťuje Ministerstvo financí ČR. Příjemcem může být veřejný i soukromý subjekt. Podmínkou realizace projektů z komunitárních programů je až na výjimky mezinárodní partnerství (partnerská smlouva mezi organizacemi z více evropských zemí). Podporovány jsou spíše neinvestiční projekty.

Další informace o komunitárních programech a jejich přehled naleznete na : http://zastoupenieu.kraj-lbc.cz/komunitarni-programy