Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dotační program 2.6 na podporu místní Agendy 21 bude ve výboru pro hospodářský a regionální rozvoj projednán 3. prosince

22. 11. 2019

Účelem programu je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje .

 

Udržitelný rozvoj je široce definován jako způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.  Za jeho koncepční základ lze považovat  program Agenda 21, který byl přijat Organizací spojených národů (dále OSN) v roce 1992 v Rio de Janeiro.

Místní Agenda 21 (MA21) představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních specifik.

Místní (místní působení) Agenda (program/seznam toho, co je potřeba udělat k dosažení cíle) 21 (problémy 21. století, které musí lidstvo řešit) je proces participativní, tedy účastenský, kdy je potřeba spolupráce veřejné správy s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké neorganizované veřejnosti.

Podpora myšlenek udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do plánování rozvoje v Libereckém kraji úzce souvisí s členstvím Libereckého kraje v Národní síti Zdravých měst ČR, realizací projektu Zdravý Liberecký kraj a naplňováním kritérií MA21 podle Pravidel hodnocení stanovených Pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21.

----------------------------------------------------------------------------

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 1. Vzdělávání a osvětové akce
 • osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví (Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility/Den bez aut, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Dost bylo plastu, Prevencí proti rakovině, Fairtraidové město) a další akce k tématu MA21, Zdraví 21, Smart Cities a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů, pořádání soutěží, besed a vzdělávacích aktivit
 • činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol
 1. Zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy
 • zavádění metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě (MA 21, ISO, EMAS, Společenská odpovědnost organizace a jiné) včetně poradenských služeb
 • aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do řešení místních problémů (dotazníková šetření, diskuzní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům, tvorba pocitových map, plánovací víkend, Tvorba vize komunity atd.)
 • zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy (např. rozklikávací rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva, nástroje pro transparentnost veřejných zakázek, participativní rozpočet …)
 1. Strategické plánování
 • vypracování či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti veřejnosti (strategie udržitelného rozvoje nebo program/strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji, strategie Smart City, zdravotní plány)
 • sledování a vyhodnocování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou – sociologické průzkumy, ankety, šetření spokojenosti apod.
 • sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje – měření a vyhodnocování indikátorů dle metodiky ECI

Konzultace: Ivana Hujerová, tel. 485 226 722, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz a Eva Benešová, tel. 485 226 678, eva.benesova@kraj-lbc.cz

KONZULTUJE PROSÍM PRŮBĚŽNĚ, program se bude měnit jen minimálně, vycházejte z podmínek pro rok 2019 

plánované zveřejnění programu: 29. 1. 2020

plánované zahájení příjmu žádostí: 2. 3. 2020

plánované ukončení příjmu žádostí: 20. 3. 2020, 14:00 hod.

 

Ivana Hujerová
ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226722