Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktualizovaná Regionální surovinová politika Libereckého kraje neuvažuje s potenciální těžbou nerostných surovin na Rádle  

18. 05. 2022

Na přelomu loňského a letošního roku odborníci provedli geologický průzkum v lokalitě Hradešín, v katastrálním zemí obec Rádlo. Na to, včetně možných důsledků těžby, byl Liberecký kraj upozorněn dopisem Statutárního města Jablonec nad Nisou podepsaným rovněž starosty obcí Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou.

„Seznámili jsme se s dopisem informujícím o proběhlém geologickém průzkumu v lokalitě Hradešín na Rádle. Zastupitelstva Jablonce nad Nisou, Rádla a Rychnova u Jablonce nad Nisou na svých letošních březnových jednáních přijala usnesení, ve kterém deklarují svůj nesouhlas s jakýmikoliv pracemi v rámci ložiskového průzkumu Rádlo, jakož i s jakýmikoliv budoucími těžebními pracemi v lokalitě Hradešín, a to s ohledem na ohrožení zájmů občanů na úseku ochrany zdrojů pitné vody, životního prostředí, hygienických a dopravních poměrů, z důvodů omezení rekreačních možností pro občany Jablonce nad Nisou i jeho návštěvníky včetně ohrožení mezinárodní cyklotrasy Odra–Nisa,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

V rámci dokumentu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, která byla schválena 29. března 2022 Zastupitelstvem Libereckého kraje, není lokalita Hradešín zařazena mezi předpokládané zdroje a ložiska nerostných surovin a s jejím využitím v oblasti těžby nerostných surovin se v návrhovém období do roku 2030 nepočítá.

Libereckému kraji kromě toho ani nejsou známy výsledky proběhnutého geologického průzkumu a nebyl mu představen žádný záměr budoucí těžby, který by kvantifikoval její rozsah, dobu těžby a možné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. V případě záměru těžby stavebního kamene bude probíhat posouzení dopadů těžby na životní prostředí a v rámci tohoto posouzení vyjádří Liberecký kraj svůj postoj s ohledem na konkrétní parametry záměru,“ uzavřel Židek.

foto: Pixabay

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419