Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Evropské programy

Programovací období 2007 - 2013

V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze finanční zdroje pro programové období 2007 – 2013, které jsou pro projekty nebo žadatele z Libereckého kraje využitelné. Verze všech dokumentů jsou finální, pokud není uvedeno jinak.
Pro rychlou a efektivní konzultaci a pomoc zájemcům v základní orientaci v možnostech financování jejich záměrů slouží také formulář projektového záměru, po jehož vyplnění doporučí odbor regionálního rozvoje a evropských projektů nejvhodnější zdroj pro financování daného projektu.
Pro lepší orientaci mezi evropskými programy vydal také odbor regionálního rozvoje a evropských projektů brožuru Evropské zdroje pro financování projektů v Libereckém kraji na období 2007 - 2013, která podává stručný přehled o zaměření a oblastech podpory jednotlivých evropských programů, včetně kontaktních údajů.

 

Finanční zdroje Evropské unie
  Tématické operační programy

     OP Podnikání a inovace

     OP Výzkum a vývoj pro inovace

     OP Lidské zdroje a zaměstnanost

     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

     OP Životní prostředí

     OP Doprava

     Integrovaný operační program 

     OP Technická pomoc


  Regionální operační programy
     Regionální operační program NUTS II Severovýchod


  Evropská územní spolupráce
     OP Meziregionální spolupráce 
     OP Nadnárodní spolupráce oblast střední Evropa 
     OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
     Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko 
     ESPON 2013 

Více informací o výše zmíněných programech naleznete na 

 

Společná zemědělská politika
    
Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 

     OP Rybářství ČR 2007 - 2013


  Komunitární programy 
     Evropa pro občany
     Kultura
     Progress
     LIFE+
     Program celoživotního učení
     Mládež v akci
     7. rámcový program pro vývoj a výzkum
     CIP – rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace
     Marco Polo II
     MEDIA 2007
     Health programme 2008 - 2013
     Rámcový program "Základní práva a justice"
    
Ostatní evropské finanční zdroje 

     Finanční mechanismy EHP/Norska
     Finanční příspěvky Švýcarska deseti novým zemím EU
     Mezinárodní Visegradský fond