Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Oddělení rozvojových koncepcí > Rozvojové dokumenty > Program rozvoje Libereckého kraje > Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 > O účast v tematických pracovních skupinách ke tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 projevilo zájem téměř 200 zájemců

O účast v tematických pracovních skupinách ke tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 projevilo zájem téměř 200 zájemců

Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 (dále PRLK 2014-2020) je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR formuluje na období 7 let opatření a aktivity pro dosažení cílů rozvoje území kraje stanovených ve Strategii rozvoje kraje. PRLK pořizuje samospráva Libereckého kraje, zpracováním je pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK.
Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen dne 23. 9. 2014 Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK.

Dokument je v elektronické verzi ke stažení na níže uvedených odkazech, v tištěné verzi je vyzvednutí na Krajském úřadu LK - oddělení rozvojových koncepcí - kancelář č. 272.PRLK 2014-2020 - plná verze

Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 - plná verze
Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 - zkrácená verze
   Liberec Region Development Programme 2014-2020 - anglicky
   Entwicklungsprogramm für die Region Liberec 2014-2020 - německy
   Program rozwoju Województwa Libereckiego 2014-2020 - polsky

HSO2015
Mapa vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí Libereckého kraje
   Map
Economically weak and substandard areas of the Liberec Region
   Karte Wirtschaftlich schwache und wirtschaftlich unter dem durchschnitte liegende Gebiete der Region Liberec
   Mapa Obszary ekonomicznie słabe i poniżej średniej województwa libereckiego

Venkovské oblasti 2014-2020
Mapa vymezení venkovských oblastí Libereckého kraje
   Map
Rural areas of the Liberec Region
   Karte Ländliche Gebiete der Region Liberec
   Mapa Obszary wiejskie województwa libereckiego


Posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA)

Dokumenty byly předloženy na Ministerstvo životního prostředí dne 23. 5. 2014. Verze dokumentů určené pro veřejné projednání:

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 v1.7

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů (SEA)

Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 je k dispozici zde.

Další dokumenty:

Oznámení koncepce
Závěr zjišťovacího řízení


Veřejné projednání dokumentu

Dne 25. června 2014 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnilo závěrečné veřejné projednání dokumentu Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 včetně hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem přes 40 lidí (podrobněji viz. prezenční listina), po veřejném projednání tohoto dokumentu Liberecký kraj obdržel 7 připomínek. Připomínky včetně jejich vypořádání jsou k dispozici zde.

Pozvánka na závěrečné projednání dokumentu je k dispozici zde:  Pozvánka.pdf

Zápis z veřejného projednání

 

 

 

 


Starší pracovní verze Programu rozvoje LK ke stažení

PRLK_2014_2020_V1.7.pdf

PRLK_2014_2020_v1.6.pdf

PRLK_2014_2020_v1.5.pdf


Další informace a odkazy

v této sekci naleznete důležité podklady a informace k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020.

  • Vypořádání připomínek k pracovní veriz PRLK 2014 - 2020 - vypořádání připomínek včetně připomínek k vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje

  • Proběhlá veřejná projednávání - Informace, prezentace a harmonogram proběhlých veřejných projednávání na obcích s rozšířenou působností

  • Tematické pracovní skupiny - Liberecký kraj oslovil v měsících březen a duben 2013 laickou i odbornou veřejnost s nabídkou účasti v tematických pracovních skupinách. V termínu do 15. dubna 2013 projevilo zájem o 14 tematických skupin přes 200 zájemců. Veškeré informace, zápisy, podklady atd. lze nalézt v pod tímto odkazem.

  • o Programu rozvoje Libereckého kraje – zde naleznete základní informace o tom, proč se PRLK 2014–2020 tvoří, kdo je jeho garantem, k čemu slouží, z čeho se skládá, atd. 
  • Projektový plán tvorby PRLK 2014-2020 (__) (__) - účelem tohoto projektového plánu je stanovení a upřesnění základních postupů a organizace tvorby PRLK 2014 – 2020, potřebných pro následné řízení projektu tvorby PRLK 2014 - 2020. Plán obsahuje návrh jednotlivých aktivity, harmonogram tvorby dokumnentu, organizační struktura, atd.


Aktuality

22. 4. 2013

 

 Dne 13. března spustil odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na svých www stránkách on-line formulář, pomocí kterého bylo možné se přihlásit k účasti na tvorbě základního strategického dokumentu Libereckého kraje – Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 (dále „PRLK“).

 Do uzávěrky sběru přihlášek 15. dubna 2013 se přihlásilo 195 zájemců jak z řad významných institucí působících v Libereckém kraji, tak z řad občanů zajímajících se o dění v území. Nejvíce byl vysledován zájem o tematické oblasti „sociální služby (15%)“, „vzdělávání a zaměstnanost (12%)“ a „cestovní ruch (12%)“.

 Rozložení členů pracovních skupin

Nejpozději do konce příštího týdne budou sestaveny jednotlivé pracovní skupiny a následně budou jednotliví zájemci informováni dle kontaktů uvedených v přihláškách.

 Jaký je další postup jednání pracovních skupin? V průběhu května 2013 uspořádá odbor regionálního rozvoje a evropských projektů úvodní konferenci, kde bude debatován základní rámec tvorby PRLK, proběhne seznámení v rámci jednotlivých pracovních skupin, atd.

 Veškeré informace včetně seznamu členů, harmonogramu, zápisů z jednání a dalších podkladů pro jednání pracovních skupin budou postupně zveřejňovány na www.kraj-lbc.cz/prlk v sekci „Pracovní skupiny“.

 

Zpracovávám...