Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Radonový program

Měření radonu v mateřských a základních školách v roce 2013/2014

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zahájil v letošním roce měření objemové aktivity radonu v mateřských a základních školách v rámci Radonového programu ČR. Měření probíhá celý školní rok 2013 – 2014, je bezplatné a žádným způsobem neovlivní prostředí ani provoz v mateřské škole.

Jedná se o možnost pro budovy, kde minulý rok průzkum proveden nebyl. O bezplatný monitoring se lze přihlásit přímo na e-mailové adrese radon@suro.cz nebo na ivana.fojtikova@suro.cz . Měření se provádí pomocí detektorů RAMARN a je zabezpečeno korespondenčním způsobem rozesíláním detektorů podle počtu pobytových místností a nijak neovlivňuje chod školy.

Největší podíl školek s koncentracemi nad směrnou hodnotou byl nalezen v těchto krajích: Plzeňský, Kraj Vysočina, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký a Liberecký.

Další informace můžete nalézt na http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Radonovy-program nebo u paní Ing. Evy Benešové (eva.benesova@kraj-lbc.cz, 485 226 678).

Vybízíme Vás proto ke spolupráci při zabezpečení této akce v zájmu zdravého vývoje mladé populace našeho kraje.

 

formulář - Žádost o měření radonu

 

Seznam doporučených obcí pro měření v Libereckém kraji

Závěry z měření ve školkách od roku 2011

Mapa změřených MŠ v ČR

 

Radonový program na období 2010 - 2019

Nová strategie fungování radonového programu ČR je zakotvena v Akčním plánu na období 2010 až 2019. Na rozdíl od aktivního přístupu k proměřování objektů určených k trvalému bydlení, které bylo bezplatně realizováno ve spolupráci s krajskými úřady v rámci Radonového programu v období 1999 až  2009, je v akčním plánu kladen důraz na podporu šíření informací o radonové problematice. Přehledně lze získat informace o problematice radonového zatížení budov na internetových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Vše o radonu včetně radonové poradny naleznete na internetových stránkách www.radonovyprogram.cz.

Ve spolupráci SÚJB a Státního ústavu Radiační ochrany (SÚRO) byla zpracována metodika rozmísťování stopových detektorů.

Metodika bezplatného poskytování detektorů obsahuje pravidla a priority při jejich poskytování. Detektory mohou být využity pouze pro měření v objektech určených pro trvalé bydlení a v budovách ve veřejném zájmu. Protokoly z měření jsou informativní a jsou určeny jen pro potřeby v rámci radonového programu ČR. Detektory distribuuje Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), přičemž krajský úřad podpoří program v rámci informovanosti a zprostředkování kontaktu zájemce o měření s pracovištěm SÚRO.

Majitelé objektů, které byly vystavěny před rokem 1991, mají i podle akčního plánu nadále možnost čerpat státní dotaci ve výši až 150.000,-Kč na ozdravná opatření k minimalizaci účinků radonové zátěže. Dotace se poskytují podle Metodického postupu MF ČR čj.MF-28 491/2013/12 - 1204, který má platnost od 1. 1. 2013.

Informace o způsobu měření a zprostředkování proměření objektu podle pravidel akčního plánu získáte na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:  

 

Ing. Eva Benešová

tel: 485 226 678

kancelář č. 1417b, 14. patro

email: eva.benesova@kraj-lbc.cz 

 

Měření radonu - leták

Radonový index obcí ČR

Radonové mapy bytového fondu LK (__)

 Geometrický průměr objemové aktivity radonu v bytech Proměřenost bytového fondu

Podíl bytů s průměrnou objemovou aktivitou radonu vyšší než 400 Bq_m3 Podíl bytů s průměrnou objemovou aktivitou radonu vyšší než 1000 Bq_m3

Geometrický průměr OAR v bytech 2014

Podíl bytů s průměrnou OAR vyšší než 400 Bq/m3

Výsledky dlouhodobého měření OAR v obcích LK

Zpracovávám...