Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

5. Otázky a odpovědi pro energetické specialisty

1. Na dokument potvrzení o mikroopatření mám nebo nemám povinnost uvádět své číslo oprávnění?

Dle stanoviska MŽP a MPO jste oprávněn jako energetický specialista vydávat doporučení mikro energetických opatření v rámci programu kotlíkové dotace. Na tomto doporučení nebudete uvádět svoje číslo oprávnění (bylo by to v rozporu se zákonem) toto doporučení pouze podepíšete. Vzor takovéhoto formuláře je k dispozici na našich webových stránkách. http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace/dokumenty (viz. doporučená mikro energetická opatření). Způsobilost specialisty budeme kontrolovat dle jména a uvedených údajů ve formuláři na aktuální seznam MPO (kopie oprávnění nebude požadována).

2. V jakém případě musí žadatel o dotaci provádět Mikro energetické opatření?

Realizace mikro energetických opatření v max. výši 20 tis. Kč jsou jednou ze základních podmínek přidělení podpory. Jejich provedení je povinné a existují pouze dvě výjimky, kdy  nemusí být provedeno, a to:
1. „Mikro“ energetická opatření nemusí být provedena v rodinných domech, které dosahují klasifikační třídy energetické náročnosti „C“
2. na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy je zažádáno v programu „Nová zelená úsporám“.
V době podání žádosti, konkrétně již v žádosti, musí být energetickým specialistou vyplněno jaké mikroopatření bude realizováno, nebo musí být k žádosti doložen energetický štítek C a vyšší  (tj. že toto objekt splňuje bez mikroopatření a bez výměny zdroje) nebo smlouva z "Nové zelené úsporám".

3. Provedením mikroopatření nebude dosaženo energetické náročnosti budovy C a vyšší?
Příjemce výměnou zdoje tepla a realizací mikro opatření v žádném případě nemusí dosáhnout energetické náročnosti C a vyšší! Není také stanovena podmínka, že příjemce, který by pravděpodobně dosáhl na energetický štítek C a vyšší (zjistilo by se např. po proměření) nesmí provést mikroopatření.

4. Není jasné zatřídění objektu do kapitoly "C" pro buď celkovou dodanou energii (kterou ovlivňuje osvětlení a účinnosti zdrojů tepla, atd.) nebo neobnovitelnou energii (ovlivněnou palivem)?

Pro účely kotlíkové dotace (cituji ze závazných pokynů) se nemusí provádět mikro opatření v rodinných domech , kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy C - úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla.

5. Jak máme bez měření posoudit nejvhodnější mikroenergetické opatření?

Jak již bylo uvedeno ve společném stanovisku MŽP a MPO, které vám bylo zasláno, posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20 tis. Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami.

6. V případě, že vystavím energetický štítek budovy, v jakém parametru musí být splněna podmínka energetické třídy min. „C“?

Budova musí dosahovat klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ v jednom z následujících ukazatelů a to buď u ukazatele celkové dodané energie, nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo u průměrného součinitele prostupu tepla.

7. Dozvěděl jsem se, že od 4. 12. 2015 byla na formuláři Doporučená Mikro energetická opatření, doplněna věta na základě požadavku MŽP, jak se k tomu mám postavit?

Jedná se o tuto větu: "Posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20.000,- Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami."

Tento text je součástí podrobnějšího popisu doporučeného Mikro energetického opatření, cílem má být uvedení zdůvodnění, proč energetický specialista dané opatření doporučil jako vhodné. 

Formulář s doplněnou informací je nutné používat od 04. 12. 2015. V případě, kdy se na Vás obrátí zákazník s prosbou o doplnění informace, umožněte mu to prosím (např. vyplňte novou verzi formuláře nebo informaci ručně doplňte na původní formulář s Vaším podpisem, aby bylo zřejmé, že jste tuto úpravu provedl Vy a ne zákazník). Formuláře vyplněné před 04. 12. 2015 nemusejí výše uvedenou informaci obsahovat.


Zpracovávám...