Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

3. Otázky a odpovědi pro žadatele

1. Mohu starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním vyměnit za jakýkoliv kotel?

Ne, nový zdroj vytápění musí být vybrán ze Seznamu výrobků a technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je veden na našich webových stránkách a na webových stránkách OPŽP www.opzp.cz. Zda je kotel veden na „seznamu“ bude kontrolováno při závěrečném vyúčtování projektu. Na výrobky mimo tento seznam nebude dotace poskytnuta.

2. Můžu si pořídit nový zdroj vytápění s ručním přikládáním?

Ano, v tomto případě musí být součástí zařízení akumulační nádoba o minimálním objemu 55l/kW a to i v případě výrobků s automatickým přikládáním, u kterých výrobce deklaruje také možnost ručního přikládání.

3. V rámci rekonstrukce domu jsem vyměnil "starý" plynový kotel za nový kondenzační. V souvislosti s plánovanou kotlíkovou dotací, jsem chtěl vědět, zda mohu zpětně požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

Ne, dotace je určena pouze na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. O dotaci žádat nemůžete.

4. Je možné čerpat dotaci na předělání původního kotle s ručním přikládáním na automat?

Ne, dotace je určena pouze na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění, nikoliv na přestavbu.

5. Máme kotel na tuhá paliva, který je nyní v havarijním stavu. Můžeme nyní objednat firmu pouze na výměnu kotle, abychom mohli přes zimu topit a následně dořešit další náležitosti potřebné k dotaci?

Ano, kotel můžete vyměnit ještě před vyhlášením programu a následně si teprve zažádat o dotaci. Způsobilé výdaje jsou od 15.7.2015.

6. Když nemám v katastru nemovitostí svůj rodinný dům veden pod označením „rodinný dům“, ale „objekt k bydlení“, můžu o dotaci žádat?

O dotaci můžete žádat v případě, že budete schopni doložit kopii veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), ze kterého bude zřejmé, že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud některý z dokumentů nemáte uschovaný doma, doporučujeme spolupracovat se stavebním úřadem, který by případné dokumenty mohl mít v archivu.

7. Co mám vše udělat před podáním žádosti?

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu, komínové těleso

  zhodnocení energetické náročnosti budovy nebo zvolení Mikro energetického opatření budovy energetickým specialistou, vybraným ze seznamu. Pokud nebudete chtít provést mikro opatření, je nutné doložit, že objekt splňuje průkaz energetické náročnosti budovy třídy A, B nebo C  nebo že máte zažádáno v programu Nová zelená úsporám. V případě realizace Mikro energetického opatření nutno k žádosti doložit fotodokumentaci původní stavu před realizací.

 • kontrola výpisu z Katastru nemovitostí

  • jsem vlastníkem nemovitosti = mohu podat žádost o Kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji

  • jsou uvedeni další vlastníci nemovitosti nebo mám nemovitost ve společném jmění manželů = k žádosti předložím příslušné písemný/é souhlas/y (vzorové formuláře budou součástí žádosti)

  • nemovitost je vedena jako „rodinný dům“, „bytový dům“ (max. 3 bytové jednotky), „zemědělská usedlost/statek“ jejíž součástí je bytová jednotka = nemusím prokazovat účel objektu. Pokud je nemovitost vedena jako „objekt k bydlení“ = k žádosti doložím kopii veřejnoprávního oprávnění

8. Jak mám postupovat, když budu kotel měnit již nyní, před vyhlášením programu?

 • vyfotit stávající kotel napojený na otopnou soustavu, komínové těleso

  ekologicky zlikvidovat původní otopné zařízení a nechat si vystavit doklad o likvidaci starého otopného zařízení (vzor ke stažení pod odkazem „Dokumenty ke stažení“)

 • instalaci nového kotle musí provést oprávněná osoba, doloží kopii osvědčení / certifikátu

 • revizní technik musí být proškolen výrobcem kotle a musí Vám předat kopii osvědčení

 • uchovejte příslušný doklad prokazující, že byl kotel uveden do trvalého provozu

 • při předložení závěrečného vyúčtování, musí být nový kotel registrován v Seznamu výrobků a technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je veden na www.opzp.cz (pokud tam nebude uveden, je projekt neuznatelný)

 • uchovávejte veškeré dokumenty související nejen s výměnou kotle ale i souvisejících prací a výdajů za materiál

9. Musíme se kvůli dotaci přihlásit na Krajském úřadu ještě před realizací výměny kotle?

Ne, o dotaci se přihlásíte až samotným podáním žádosti o Kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji. Zda požádáte o dotaci před či po výměně kotle záleží pouze na Vás. Vámi zvolený postup nemá vliv na hodnocení žádosti. Veškerá realizace související s kotlíkovými dotacemi může být provedena až po schválení žádosti a podpisu smlouvy.

10. Kdy bude k dispozici žádost o kotlíkovou dotaci?

Po schválení Programu na kotlíkové dotace zastupitelstvem Libereckého kraje, bude Program včetně žádosti a dalších příloh zveřejněn na úřední desce a webových stránkách Libereckého kraje, předpokládaný termín uveřejnění je plánován na konec prosince 2015. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve 30 dní po zveřejnění Programu, tj. nejdříve koncem ledna 2016.

11. Pokud budu žádat o dotaci, musím provádět Mikro energetická opatření?

Realizace Mikro energetických opatření v max. výši 20 tis. Kč jsou jednou ze základních podmínek přidělení podpory. Jejich provedení je povinné a existují pouze dvě výjimky, kdy  nemusí být provedeno, a to:

1. Mikro energetická opatření nemusí být provedena v rodinných domech, které dosahují klasifikační třídy energetické náročnosti „C“ a vyšší. K žádosti o kotlíkové dotace předložíte minimálně kopii Průkazu energetické náročnosti budovy.

2. na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy je zažádáno v programu „Nová zelená úsporám“. K žádosti o kolíkové dotace předložíte žádost v rámci aktuální výzvy z programu Nová zelená úsporám.

12. Po provedeném Mikro opatření stále nedosáhne budova energetického štítku „C“, je toto problém?

Ne, realizací Mikro energetických opatření v žádném případě nemusí dojít ke snížení energetické náročnosti budovy na třídu „C“.

13. Máme dům z osmdesátých let. Na budově je provedeno nějaké zateplení a jsou vyměněná okna ze 2/3.  Je potřeba kvůli dotaci na kotel vyhotovit energetický štítek budovy? Nejsme si jistí, zda dosáhneme C.

Ne, není nutné vyhotovovat energetický štítek, lze provést pouze Mikro energetická opatření. Není stanovena podmínka, že příjemce, který by pravděpodobně dosáhl na energetický štítek C a vyšší (zjistilo by se až po proměření specialistou) nesmí provést Mikro energetická opatření.

14. Plánujete semináře k dotacím je nutné se na tyto semináře registrovat?

Ne na semináře není nutné se registrovat, můžete rovnou přijít.

15. Stavíme nový rodinný dům (dřevostavba, energ. třída A) a rád bych se vás zeptal, jestli můžeme čerpat dotace na pořízení nových kamen na dřevo s výměníkem?

Ne, dotaci nelze čerpat na nákup kamen. Dotaci nelze čerpat bez výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním.

16. Na starém kotli chybí identifikační štítek, jak ho mám identifikovat?

Zkuste požádat topenářskou firmu, zda by Vám mohla pomoci s identifikací kotle.

17. Mám po domácku vyrobený kotel, jak bych měl v žádosti kotel specifikovat?

Zkuste požádat topenářskou firmu, zda by Vám mohla pomoci s identifikací kotle. Zároveň byl Liberecký kraj informován, že Ministerstvo životního prostředí může poskytnout jednoduchý návod na identifikaci typů a materiálu kotlů. Je možné připustit i označení „vyrobený svépomocí“, které by z hlediska hodnocení přínosů výměny bylo hodnoceno na úrovni prohořívacího kotle.

18. V případě, že mi energetický specialista vystavuje energetický štítek budovy, v jakém parametru musí být podmínka energetické třídy min. „C“ splněna?

Budova musí dosahovat klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ v jednom z následujících ukazatelů a to buď u ukazatele celkové dodané energie, nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo u průměrného součinitele prostupu tepla.

19. Dozvěděl jsem se, že od 4. 12. 2015 byla na formulář, který vyplňuje energetický specialista, doplněna věta na základě požadavku MŽP, jak mám postupovat v případě starého formuláře od energetického specialisty, který tuto větu neobsahuje?

Jedná se o tuto větu: "Posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20.000,- Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami."

Tento text je součástí podrobnějšího popisu doporučeného Mikro energetického opatření, cílem má být uvedení zdůvodnění, proč energetický specialista dané opatření doporučil jako vhodné. 

Formulář s doplněnou informací je nutné používat od 04. 12. 2015. V případě, že u Vás byl energetický specialista po tomto termínu a na formuláři chybí výše uvedená informace, doporučujeme ho kontaktovat a požádat o doplnění. Pokud k Vám energetický specialista teprve dorazí, zkontrolujte si, že Vám vyplňuje tuto verzi formuláře nikoliv starou. Formuláře vyplněné před 04. 12. 2015 nemusejí výše uvedenou informaci obsahovat.

20. Má dcera, která je jediný vlastník nemovitosti, žije dlouhodobě v zahraničí. Mohu za ní žádost podepsat, pokud mám od ní plnou moc?

Bohužel ne, v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji musí být žádost o kotlíkovou dotaci podepsána vlastníkem nemovitosti, nelze nikoho jiného k podpisu zplnomocnit. Doporučujeme, aby dcera v zahraniční žádost podepsala a zaslala Vám ji poštou, abyste ji za ní mohl podat na Krajský úřad Libereckého kraje.

Zpracovávám...