Počasí Dnes 4°C Zítra 4°C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

0. Program, žádost, přílohy

PROGRAM k vyhlášení Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

 • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008
 • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

ŽÁDOST (podrobnosti k vyplnění žádosti níže)

Příloha žádosti č.1 (názorná ilustrace fotodokumentace stávajícího kotle)

Příloha žádosti č.3 (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.) Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD), kde je 1 nebo více bytových jednotek, ale majitelé RD jsou podílovými vlastníky např. 1/2, 1/3 atd. celé stavby.

Příloha žádosti č.4 (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.) Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD) nebo bytového domu, kde je v katastru nemovitosti uveden jako vlastník pouze bytové jednotky nikoliv celé stavby.

Příloha žádosti č.5 (Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.)

Příloha žádosti č.6 (Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.)

Příloha žádosti č.7 (Doporučená Mikro energetická opatření.)


!!! UPŘESNĚNÍ K VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI !!!

 • Vyhledání počtu bytových jednotek v rodinných/bytových domech nebo zemědělské usedlosti je v databázi katastru nemovitosti zde http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/vyhledej 
  • vyplňte"obec", "část obce" a zadejte "stavební objekt číslo" tj. číslo popisné = enter/"vyhledat"
  • výběr řádku a "klik" na "lupu" v posledním sloupci "detail"
 • Pole "Katastrální území" můžete uvést jak číslo katastrální území, tak název nebo obojí.
 • Volba typu nově pořízeného kotle a jeho zařazení v žádosti musí respektovat Seznam výrobků a technologií (kotel výhradně na uhlí je nutné roztápět dřevem, proto výrobci uvádí možnost spalování dřeva, které však není vhodné jako palivo pro kotel). V žádosti neuvádějte konkrétní typ kotle, to je předmětem závěrečného vyúčtování!
  • Pokud je v seznamu uvedeno "preferenční palivo" uhlí a "ostatní vhodné palivo" není vyplněno nebo opět uhlí, je kotel výhradně na uhlí A11, A12 tj. 70 % dotace.
  • Pokud je v seznamu uvedeno "preferenční palivo" uhlí a "ostatní vhodná paliva" biomasa (dřevo, pelety), jedná se o kotel kombinovaný A21, A22 tj. 75 % dotace.
  • !!! při volbě typu nového kotle a typu paliva je nutné respektovat Seznam výrobků a technologií (i když výrobce uvádí i jinou možnost)!!!
 • Určení velikosti akumulační nádoby
  • Nutnost respektovat Seznam výrobků a technologií, kde je u každého výrobku uveden "Jmenovitý tepelný výkon v kW". Výrobci mohou uvádět výkon v určitém rozpětí, pro velikost akumulační nádoby pro kotlíkové dotace je však platná hodnota ze Seznamu výrobků a technologií. Pro uplatnění výdajů v rámci projektu je nutné zakoupení nové akumulační nádoby.
  • Do objemu a ceny akumulační nádoby je možné zahrnout i nový bojler, který je nahříván novým tepelným zdrojem nebo kombinovaný.
 • duplicita žádostí
  • jedna žádost = 1 rodinný dům nebo 1 byt v bytovém domě (v případě rodinného domu může být podána pouze jedna žádost)
  • příjem 1 žádosti poštou a 1 žádosti osobním doručení pro stejný projekt, budeme respektovat pouze tu žádost, která bude kompletní a v případě, že žádost kompletní nebude, bude žadatel vyzván k doplnění a tím ztrácí pořadí prvně doručené žádosti

Žádost o dotaci, předkládá žadatel v zalepené obálce označené ... a může být nadepsána RUČNĚ:

 • plným jménem žadatele a adresou
 • textem „Neotvírat“
 • názvem programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Toto označení je nutné při doručení osobně i poštou (následuje vzor obálky)

 obalka final


Pro instalaci Adobe Acrobat Reader DC (v češtině) využijte odkaz: https://get.adobe.com/cz/reader/

Pokud používáte starší verze Adobe Acrobar Reader, může se při vyplňování formuláře objevit problém s některými znaky češtiny a doplnění datumu. V tomto případě je nutná aktualizace na nejnovější verzi dle odkazu viz. výše!!!

Zpracovávám...